Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Bartłomiej Chludziński

Członek Europej­skiego Sto­wa­rzy­szenia Rzecz­ni­ków Akademi­ckich Szkolnictwa Wyższego.

Prowadzi zajęcia i szkolenia z zakresu technik negocjacji i mediacji. Zaanga­żowany w badania nad wykorzy­staniem alterna­tywnych metod rozwią­zy­wa­nia sporów. Opiekun naukowy SKN „Mediacji aka­de­mi­ckiej KONSENSUS”.

Nomino­wany do tytułu Prawnik Pro Bono przyzna­wanego w ramach ogólno­polskiego konkursu organizo­wanego przez Fundację Uniwersy­teckich Poradni Prawnych. Laureat kilku nagród rektorskich za aktywny udział w życiu społecz­ności aka­de­mic­kiej.