Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Centrum ARS) powstało 2010 r. na mocy zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dnia 12 sierpnia 2010 r. Jego powstanie zainicjowali: Dr hab. Janina Czapska, prof, UJ i Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka.  Centrum ARS stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedziba Centrum znajduje się w budynku Collegium Wróblewskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W działalność Centrum zaangażowani są pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UJ, doktoranci, mediatorzy oraz studenci. Kierownikiem Centrum ARS w kadencji 2019-2023 jest dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ.

Zadania Centrum ARS

Do zadań Centrum ARS należy inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnorakich form aktywności naukowej, w tym przede wszystkim badawczej, w zakresie analiz różnych możliwości rozwiązywania sporów przez prawo. Ponadto funkcją Centrum jest koordynowanie i wzbogacanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu oraz praktyczne wykorzystywanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Działania Centrum ARS

Działalność Centrum ARS obejmuje trzy główne filary:

I. działalność mediacyjna

 • prowadzenie mediacji i innych polubownych metod rozwiązywania sporów, działalność ekspercka i konsultacyjna - realizowanych na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych;
 • świadczenie pomocy w rozwiązywaniu sporów w środowisku akademickim;

II. działalność naukowa

 • inicjowanie i organizowanie prac badawczych związanych z problematyką sądowych i polubownych sposobów rozwiązywania konfliktów przez prawo, podejmowanych z punktu widzenia różnych dyscyplin nauki, w tym przede wszystkim socjologii prawa, psychologii społecznej oraz filozofii i teorii prawa oraz poszczególnych nauk dogmatycznych;
 • inicjowanie w wyżej wskazanym zakresie różnych form współpracy, w szczególności współpracy badawczej z innymi jednostkami Uniwersytetu, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi oraz grupami zawodowymi;
 • przygotowywanie i wydawanie publikacji naukowych;

III. działalność dydaktyczna

 • prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych oferowanych w ramach programu studiów kierunków: Prawo oraz Administracja;
 • prowadzenie pozaprogramowych warsztatów, kursów, szkoleń itp., oferowanych wszystkim studentom Uniwersytetu oraz absolwentom szkół wyższych, prawnikom praktykom i innym grupom zawodowym;
 • organizowanie konkursów naukowych;
 • organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, konferencjach, zjazdach naukowych itp.;
 • prowadzenie studiów podyplomowych z zakresu mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów;
 • propagowanie wiedzy na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), promowanie dróg polubownych, w szczególności wśród studentów oraz prawników; tworzenie warunków sprzyjających dyskusji naukowej oraz wymianie doświadczeń mediatorów i innych osób zajmujących się problematyką rozwiązywania sporów; ocena regulacji prawnych i praktyki stosowania prawa w zakresie rozwiązywania sporów oraz formułowanie postulatów de lege ferenda.