Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawa prawna

Centrum Alternatynego Rozwiązywania Sporów (Centrum ARS) zostało utworzone w strukturze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie §§ 45, 46, 50 ust. 1 pkt 5 oraz § 60 Statutu Uniwersytetu Jagiellóńskiego z dnia 7 czerwca 2006 z późn. zm.

§ 45

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu tworzy się, łączy, przekształca lub likwiduje stosownie do potrzeb wynikających z  zadań Uniwersytetu oraz możliwości kadrowych i finansowych w chwili podejmowania decyzji o utworzeniu, połączeniu, prze kształceniu lub likwidacji danej jednostki.

§ 46

1. Jeżeli przepisy ustawy lub statutu nie stanowią inaczej, jednostki organizacyjne tworzy, łączy, przekształca lub likwiduje Rektor z inicjatywy własnej lub na wniosek organu, z którym wiąże się działalność tej jednostki organizacyjnej.
2. (skreślony).
3. Wniosek o utworzenie, połączenie lub przekształcenie jednostki powinien określać strukturę wewnętrzną, zadania naukowe, dydaktyczne lub inne projektowanej jednostki oraz skład osobowy ze wskazaniem osób mających kwalifikacje do objęcia stanowisk kierowniczych. Jeżeli stanowisko kierownika ma być obsadzone w drodze wyboru, wniosek powinien wskazywać osobę kierującą jednostką do czasu wyborów.

§ 50

1. Jednostkami wewnętrznymi wydziału mogą być:
1) instytuty;
2) katedry;
3) kliniki;
4) zakłady;
5) inne jednostki prowadzące działalność badawczą lub dydaktyczną;
6) jednostki pomocnicze.
2. W ramach instytutu mogą być tworzone wyłącznie:
1) katedry, kliniki, zakłady;
2) biblioteki, pracownie, laboratoria, warsztaty – jako jednostki pomocnicze.
3. W ramach katedr mogą być tworzone wyłącznie:
1) kliniki, zakłady;
2) pracownie, laboratoria, warsztaty – jako jednostki pomocnicze.
4. W ramach klinik i zakładów mogą być tworzone wyłącznie pracownie, laboratoria, warsztaty – jako jednostki pomocnicze.

§ 64

1. Przedmiot oraz zakres działalności innej jednostki, o której mowa w § 50 ust.1  pkt 5, określa akt o jej utworzeniu.
2. Do kierownika jednostki, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 62  ust. 2 i 3, jeżeli akt o utworzeniu jednostki nie stanowi inaczej.

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin Centrum ARS